باتری

مرکز تلفن (سانترال)

سانترال NEC

موجود در انبار

تومان
کد محصول: santral-NEC
سانترالNEC

SL2100 : 3 x8, SL2100 : 6 x 16, SL2100 : 9 x 24, SL2100 : 12 x 32, SL2100 : 15 x 40, SL2100 : 18 x 48, SL2100 : 21 x 56, SL2100 : 24 x 64, SL2100 : 27 x 72, SL2100 : 30 x 80, SL2100 : 33 x 88, SL2100 : 36 x 96

برند

ان‌ای‌سی | NEC

سانترال NEC – SL2100 : 12 x 32, ان‌ای‌سی | NEC

موجود در انبار

تومان
کد محصول: santral-NEC4
سانترالNEC

SL2100 : 3 x8, SL2100 : 6 x 16, SL2100 : 9 x 24, SL2100 : 12 x 32, SL2100 : 15 x 40, SL2100 : 18 x 48, SL2100 : 21 x 56, SL2100 : 24 x 64, SL2100 : 27 x 72, SL2100 : 30 x 80, SL2100 : 33 x 88, SL2100 : 36 x 96

برند

ان‌ای‌سی | NEC

سانترال NEC – SL2100 : 15 x 40, ان‌ای‌سی | NEC

موجود در انبار

تومان
کد محصول: santral-NEC5
سانترالNEC

SL2100 : 3 x8, SL2100 : 6 x 16, SL2100 : 9 x 24, SL2100 : 12 x 32, SL2100 : 15 x 40, SL2100 : 18 x 48, SL2100 : 21 x 56, SL2100 : 24 x 64, SL2100 : 27 x 72, SL2100 : 30 x 80, SL2100 : 33 x 88, SL2100 : 36 x 96

برند

ان‌ای‌سی | NEC

سانترال NEC – SL2100 : 18 x 48, ان‌ای‌سی | NEC

موجود در انبار

تومان
کد محصول: santral-NEC6
سانترالNEC

SL2100 : 3 x8, SL2100 : 6 x 16, SL2100 : 9 x 24, SL2100 : 12 x 32, SL2100 : 15 x 40, SL2100 : 18 x 48, SL2100 : 21 x 56, SL2100 : 24 x 64, SL2100 : 27 x 72, SL2100 : 30 x 80, SL2100 : 33 x 88, SL2100 : 36 x 96

برند

ان‌ای‌سی | NEC

ویدئو کنفرانس